Hellevad Frivillige Brandværn

Forsiden | Aabenraa Kommune | Sønderjysk Brandværnsforbund
Alarmer 2019 | Alarmer 2018 | Alarmer 2017 | Alarmer 2016 | Alarmer 2015 | Alarmer 2014 | Ældre alarmer
Fra Indsatser | Fra Kaltenkirchen | Fra Udflugter | Fra Øvelser | Andre billeder |
Historiks Beretning v. Peter Nissen | Historisk Artikel v. Torp Friis Møller |
Danske Beredskaber | Udenlandske Beredskaber |
Førstehjælp | Grundkursus Brand | Funktionskursus Brand | Holdleder Kursus
Bestyrelsen | Redskabsmestre | Festudvalg | Revisorer
Vedtægter | Vedtægter anno 1938
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

HFB - Vedtægter - anno 1938

§1

Det frivillige Brandværn træder i Funktion, naar Branden er i Hellevad og Egvad Sogne eller indenfor en Omkreds
af 4 km fra Sognets Grænse. Ligger Brandstedet længere borte end 4 km, afventes nærmere Ordre.

§2

Bestyrelsen, som vælges af Generalforsamlingen med simpel Stemmeflertal, bestaar af Brandinspektøren, Kaptajnen
Sprøjteføreren, som er Kaptajnens Stedfortræder, Stigeføreren, Kassereren og Sekretæren.
Bestyrelsesvalget gælder for 3 Aar. Delingsførernes Stedfortræder vælges af Generalforsamlingen.
2 af Bestyrelsesmedlemmerne afgaar første Gang efter 1 Aar ved lodtrækning.

§3

Den i normal-lovens §3 fastsatte Frist af 3 Maaneder for udtrædelsen af det frivillige Brandværn forhøjes til 6 Maaneder,
såfremt Antallet af aktive Medlemmer ikke udgør i Hellevad By mindst 20 og herunder, Byerne Ørslev, Hydevad samt i
Klovtoft-Svejlund, Hønkys, Nr. Hostrup og Horsbyg-Øbening mindst 10. Skulde Antallet af aktive Medlemmer gaa ned
under disse Tal, skal Brandværnsbestyrelsen ufortøvet give Meddelelse herom til Sogneraadet og Politimesteren.

§4

Uniformer og Udrustningsgenstande maa ikke bruges udenfor Tjenesten. De, der uden for Tjenesten bruger disse Genstande,
betaler en Bøde paa 1,50 Kr.

§5

Det frivillige Brandværn afholder aarlig 8 Øvelser, men desuden kan Brandinspektøren og Kaptajnen til enhver Tid forordne
Øvelser, Appel, Forsamlinger o. lign. Medlemmerne beordres til Forsamlinger og Øvelser ved Kommandosedler eller ved
Signaler. Som gyldige Grunde til udeblivelse gælder kun Sygdom, Bortrejse eller paatrængende Forretningsarbejde.

§6

Den, der ikke møder rettidig til en fastsat Tjeneste, betaler 50 Øre. Den, der møder med sin Uniform i uordentlig Stand,
betaler 50 Øre. Den, der udebliver fra Tjeneste, uden at der foreligger en gyldig Undskyldning, betaler 1 Kr. og den, der
ikke giver Møde ved Ildebrand eller blind Alarm, betaler 2 Kr. i Bøde.

§7

Ethvert Medlem er pligtig til gennem Kammeraterne eller Sekretæren at holde sig underrettet om Statutterne samt de af
Forsamlingen tagne Beslutninger. Uvidenhed fritager ikke for Bøde.

§8

Førerne og Brandmænd maa efterkomme de Ordre og Instrukser, Kaptajnen giver.

§9

Uden Tilladelse fra Føreren er det forbudt under Tjenesten at ryge eller nyde Drikkevarer

§10

Naar Brandsignaler lyder, har Førerne og Mandskabet uopholdeligt at begive sig til Sprøjtehuset, for derefter straks at 
befordre Slukningsredskaberne til Brandstedet.

§11

Først skaffes Sprøjten til Brandstedet, derefter Stigerne og de øvrige Redskaber.
Befinder sig et Menneske i Fare paa Brandstedet, maa Stigerne først skaffes tilveje, for at Redningsarbejdet straks 
kan paabegyndes.

§12

Brandmænd med haandslukningsapparater (Minimax) gaar direkte til Brandstedet for straks at paabegynde Slukningsarbejdet,
naar Ilden ikke har udbredt sig i for stort Omfang.

§13

Det første Udlæg af Slangerne sker ved de Brandmænd, der først kommer tilstede ved Brandstedet; er der senere kommen
tilstrækkelig Brandmænd tilstede, sender Sprøjteføreren enhver til sin Afdeling.
Uden Tilladelse maa ingen forlade sin post.

§14

Naar Kaptajnen er fraværende, har dennes Stedfortræder Overkommandoen: er begge fraværende, har den ældste 
Overkommandoen.

§15

Al unødvendig Raaben er forbudt. Modsigelser og Opsætsighed mod Føreren er forbudt. Føler nogen sig forurettet 
holder hver sig foreløbig i Ro og gør senere melding til Kaptajnen, der saa undersøger Sagen.

§16

Ingen Brandmænd maa uden Grund udsætte sig for Fare, men han må heller ikke betænke sig paa at opfylde sine pligter.

§17

Naar Branden er slukket, skal Mandskabet permitteres. Afdelingsførerne melder de fra Branden udeblevne til
Sekretæren.  Udrustningsgenstandene bringes saa i al Ro tilbage til deres plads.

§18

Efter hver Ildebrand bliver der afholdt Forsamling for hele korpset i Uniform. Sted og Tid bliver gjort bekendt,
naar Mandskabet træder fra.

§19

Den i Normal-Lovens §18 omtalte Opløsning af det frivillige Brandværn kan først træde i Kraft 6 Maaneder efter
at den er besluttet. Straks efter, at Opløsningen er besluttet, skal Bestyrelsen give Meddelelse herom til
Brandkommissionen, Sogneraadet og Politimesteren.

§20

Foruden nærværende Love gælder endvidere for >Hellevad frivillige Brandværn< den for de sønderjydske frivillige
Brandværn gældende Normallov, der findes vedhæftet nærværende som Tillæg.
Til Forandring af disse Vedtægter udkræves Amtets Samtykke.


Saaledes vedtaget paa Generalforsamlingen den 25. Oktober 1938

Paa Hellevad frivillige Brandværns Vegne:
                        Bestyrelsen

Fr. Jacobsen            J. Nielsen            Jens Gr. Christensen
    Kaptajn                Sprøjtefører                  Stigefører

            And. Schulz                        Hans Larsen
              Kasserer                             Sekretær

Paa Centralværnets Vegne:
Peter Hansen  Brandinspektør

Paa de tre Lokalværns Vegne:
Jørgen H. Terp            Jørgen N. Iversen            Jens Junker
       Fører                                Fører                          Fører

| ©2011 JF-Design/HFB