Hellevad Frivillige Brandværn

Forsiden | Aabenraa Kommune | Sønderjysk Brandværnsforbund
Alarmer 2019 | Alarmer 2018 | Alarmer 2017 | Alarmer 2016 | Alarmer 2015 | Alarmer 2014 | Ældre alarmer
Fra Indsatser | Fra Kaltenkirchen | Fra Udflugter | Fra Øvelser | Andre billeder |
Historiks Beretning v. Peter Nissen | Historisk Artikel v. Torp Friis Møller |
Danske Beredskaber | Udenlandske Beredskaber |
Førstehjælp | Grundkursus Brand | Funktionskursus Brand | Holdleder Kursus
Bestyrelsen | Redskabsmestre | Festudvalg | Revisorer
Vedtægter | Vedtægter anno 1938
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

HFB - Vedtægter

§1

Hellevad Frivillige Brandværn har til opgave at udføre brand- og redningsopgaver i henhold til den underskrevne
slukningsaftale med Brand & Redning Sønderjylland.

§2

Enhver beboer i brandværnets slukningsområde kan optages.
Henvendelse om optagelse sker til bestyrelsen, som derefter forelægger den til godkendelse for de aktive medlemmer.
Indsigelser imod optagelse skal inden 8 dage efter forelæggelsen for de aktive medlemmer afleveres skriftligt til kaptajnen. Indsigelsen
bliver derefter fremlagt for bestyrelsen som så træffer endelig beslutning.
Skulle optagelsen blive afslået er bestyrelsen ikke pligtig til at begrunde afslaget til ansøgeren.
Nye medlemmer skriver ved deres ansøgning under på at overholde de på generalforsamlingen vedtagne vedtægter.
Nye medlemmer er pligtig til inden for de første 3 år at gennemgå førstehjælp, grundkursus og funktionsuddannelse. Hvis der skal kompenseres for tidsrammen, skal dette forelægges bestyrelsen, som så træffer beslutning.
Overflytning af medlemmer fra andre værn foregår ved henvendelse fra kaptajnen i det afgivende værn. Optagelsesproceduren er den samme som
ved nye medlemmer.
Bestyrelsen kan forlange at der forelægges straffe- og børneattest ved optagelse.

§3

Aktive medlemmer i Hellevad Frivillige Brandværn er forpligtet til:
* At møde til 12 årlige obligatoriske øvelser.
* At efterkomme enhver given ordre fra holdlederen under indsats under hensyntagen til egen sikkerhed.
* At møde ved alarmer og generalforsamling (lovligt fravær accepteres).
Aktive brandmænd og æresmedlemmer skal i tjeneste og fritiden opføre sig på en sådan måde at brandværnet ikke skades.

Hvis et medlem begår strafbar handling i henhold til straffeloven fremlægger kaptajnen dette for bestyrelsen som derpå vil træffe afgørelse
om hvad der skal ske med medlemmet. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmet hvis den strafbare handling er af en sådan alvorlighed at
det ikke er forenelig med længere at være medlem af brandværnet. Dette kræver en enstemmig bestyrelse. Hvis bestyrelsen ikke kan nå til
enighed indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling omhandlende dette punkt.

§4

Der ydes ingen vederlag for brand- og redningsopgaver.
For brandvagter og lignende efter indsats betales medlemmet det til enhver tid gældende vederlag fra Brand & Redning Sønderjylland.

§5

Hverdagsuniform udleveres delvis inden grunduddannelsen – og resten ved bestået grunduddannelse.
Udgangsuniform udleveres komplet efter bestået funktionsuddannelse.
Medlemmet er forpligtet til at holde sine uniformer rene og i god stand samt er erstatningspligtig ved bortkomst.
Der udleveres nye uniformsgenstande efter behov.

§6

Hvis et medlem ønsker at udtræde af værnet henvender medlemmet sig skriftligt til kaptajnen, som så forelægger det for bestyrelsen.
Det bør tilstræbes at udmeldelsen afleveres til kaptajnen en måned inden udtrædelse.
Aktive medlemmer kan udnævnes til æresmedlem efter bestyrelsens beslutning på næstkommende generalforsamling.
Ved udtrædelse afleveres alle uniformsgenstande der er udleveret af brandværnet.
Hvis medlemmet bliver udnævnt til æresmedlem beholder medlemmet sine uniformsgenstande.
Ved dødsfald af æresmedlemmer / aktive medlemmer er det tilladt at blive begravet / bisat i den udleverede udgangsuniform.

§7

Bestyrelsen består af:
            1 kaptajn (formand)
            1 vicekaptajn
            1 kasserer
            2 aktive medlemmer af brandværnet
            1 suppleant som deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog vælges suppleant kun for 1 år ad gangen på generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.
Kaptajnen modtager alle informationer til brandværnet og indkalder efter behov til bestyrelsesmøder.
Kaptajnen fører tilsyn med brandværnets bankkonti samt har sammen med kassereren adgang til alle bankkonti.
Kassereren har ansvar for at regnskabet føres rettidigt, samt at det reviderede regnskab fremlægges for generalforsamlingen.
Sekretæren som konstitueres i bestyrelsen fører referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamling samt forestår skriftlige opgaver for kaptajnen og brandværnet.
Dagsorden og beslutninger hænges op på brandstationen senest 3 dage efter hvert bestyrelsesmøde.

§8

På generalforsamlingen vælges:
1 depotmester
3 garagemestre (1 til hvert køretøj)
Alle vælges for 1 år ad gangen.
Depotmester har ansvar for opgaver i mandskabsrum og udendørsarealer.
Garagemestre har til opgave at sørge for at det køretøj de er tildelt altid er udrykningsklar samt præsentabel – den garage køretøjet
står i hører med til opgaven.

§9

Festudvalget består af 5 medlemmer.
3 aktive medlemmer der vælges for 2 år ad gangen.
2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf kassereren er selvskreven som den ene.
1 suppleant der vælges for 1 år ad gangen.
Festudvalget er repræsenteret i ”De 4” med 2 medlemmer.


§10

Generalforsamlingen vælger:
2 revisorer for 2 år ad gangen
1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Revisorerne reviderer og underskriver regnskabet inden generalforsamlingen.

§11

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar/februar måned.
14 (fjorten) dage før enhver ordinær generalforsamling udsendes en dagsorden til samtlige aktive og æresmedlemmer.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kaptajnen i hænde senest 3 (tre) uger før
generalforsamlingen, og udsendes sammen med dagsordenen.
Forsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst tre fjerdedele af medlemmerne er til stede. Skulle en forsamling
ikke være beslutningsdygtig, indkaldes i løbet af 8 (otte) dage til et nyt møde. Dette møde er beslutningsdygtigt
uanset medlemmernes antal.
Der foretages følgende valg i henhold til §7, §8, §9, §10, §11:
Kun aktive medlemmer har stemmeret.
Beslutninger træffes af generalforsamlingen pr. stemmeseddel eller ved håndsoprækning.
Er stemmerne lige, afgøres valget ved lodtrækning.
Bestyrelsen eller mindst halvdelen af de aktive medlemmer, kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 1 (en) dags varsel.

§12

Ændring af vedtægterne kan ske ved en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling, og kun når 2/3 af de
tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen stemmer for dette.

§13

Nærværende vedtægter ophæver de indtil nu gældende vedtægter for Hellevad frivillige Brandværn.

 

| ©2011 JF-Design/HFB