Hellevad Frivillige Brandværn

Forsiden | Aabenraa Kommune | Sønderjysk Brandværnsforbund
Alarmer 2018 | Alarmer 2017 | Alarmer 2016 | Alarmer 2015 | Alarmer 2014 | Alarmer 2013 | Ældre alarmer
Fra Indsatser | Fra Kaltenkirchen | Fra Udflugter | Fra Øvelser | Andre billeder |
Historiks Beretning v. Peter Nissen | Historisk Artikel v. Torp Friis Møller |
Danske Beredskaber | Udenlandske Beredskaber |
Førstehjælp | Grundkursus Brand | Funktionskursus Brand | Holdleder Kursus
Bestyrelsen | Redskabsmestre | Festudvalg | Revisorer
Vedtægter | Vedtægter anno 1938
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

HFB - Vedtægter

§1

Hellevad Frivillige Brandværn har til formål at varetage slukningstjenesten i henhold til den til enhver tid gældende
overenskomst med Aabenraa Kommune.

§2

Optagelse af nye medlemmer.
Enhver uberygtet borger kan optages som aktivt medlem af det frivillige brandværn. Henvendelse om optagelse
sker skriftligt til ledelsen af brandværnet, der forelægger den for bestyrelsen, og derefter ved en sammenkomst
for de aktive medlemmer.
Eventuelle indsigelser mod optagelsen skal inden 8 (otte) dage efter bekendtgørelsen afgives til kaptajnen,
hvorefter bestyrelsen træffer endelig afgørelse om optagelse. Skulle optagelsen blive afslået, er bestyrelsen
ikke pligtig til at begrunde afslaget.
Ethvert medlem er pligtig til at underskrive en erklæring om at ville overholde de på generalforsamlingerne
godkendte vedtægter.
Ca. et år efter optagelsen, påbegyndes grunduddannelsen.
Overflytning til andet værn sker gennem lederen af det værn, hvor medlemmet har været tilmeldt.

§3

Aktive medlemmer er forpligtet til:
*    at møde til tjeneste i overensstemmelse med de til enhver tid givne instruktioner.
*    at efterkomme enhver under tjenesten given ordre fra befalingsmændene.
*    at deltage i de af brandinspektøren og kommandoen foreskrevne øvelser.
*    at gennem kursus lade sig uddanne til brandslukningstjenesten.
Ved alarmering og øvelser gælder kun lovlig fravær.
De aktive brandmænd skal, såvel i som udenfor tjenesten, opføre sig på en måde, så de kan tjene som
forbillede for det øvrige samfund.

§4

For brand- og redningstjenesten ydes der intet vederlag.
For vagttjeneste o.l. efter brand betales den til enhver tid gældende kommunale mindsteløn, som udredes af
Aabenraa kommune.

§5

Brandværnets aktive medlemmer bærer ensartet uniform og udrustning. For de udleverede udrustningsgenstande
er modtageren personlig ansvarlig og forpligtet til at holde disse i god stand.

§6

Udtrædelse af det frivillige brandværn kan kun ske med en måneds varsel ved skriftlig henvendelse til
kaptajnen.
For medlemmer, der fraflytter byen, er udmeldelsen dog kun 3 (tre) dage.
Ved udtrædelse som aktiv, kan bestyrelsen udnævne vedkommende til æresmedlem.
Ved udtrædelse skal alle genstande, som tilhører værnet, afleveres til depotmesteren.

§7

Har et medlem et tjenstlig mellemværende med et andet medlem, anmeldes dette til kaptajnen, der undersøger
sagen og evt. lader bestyrelsen træffe afgørelsen. Mener bestyrelsen, at tilfældet er alvorligt, eller ønsker
parterne det, skal sagen forelægges æresretten, hvis afgørelse er endelig. Æresretten vælges for 1 (et) år ad
gangen på den årlige generalforsamling, og består af 5 (fem) mand. 2 (to) fra bestyrelsen og 3 (tre) fra værnet,
samt suppleanter. Kaptajnen er varigt medlem af æresretten, uden stemmeret, men med taleret.

§8

Bestyrelsen består af:
*    Kaptajn (formand)
*    Vicekaptajn
*    Kasserer
*    2 (to) medlemmer af brandværnet.
Bestyrelsmedlemmer vælges på generalforsamlingen for et tidspunkt af 2 (to) år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 (fire) medlemmer er til stede. Kaptajnen modtager alle skrivelser
til brandværnet, og føre tilsyn med kassen. Han indkalder bestyrelsen til møde med angivelse af dagsorden,
så ofte han finder det nødvendigt.
Kassereren foranlediger årsregnskabet revideret. Tegningsberettigede til brandværnets konti er de, til enhver tid
på generalforsamlingen valgte, kaptajn og kasserer.
Sekretæren fører ved samtlige møder et referat, og udfører alle brandværnets skriftlige arbejder.
Der vælges 1 (en) suppleant til bestyrelsen

§9

Generalforsamlingen vælger 1 (en) depotmester samt 1 (en) garagemester til hvert køretøj for et tidsrum af 1 (et) år.


§10

Festudvalget vælges på generalforsamlingen for et tidsrum af 2 (to) år og består af 5 medlemmer; 3 (tre) fra
værnet og 2 (to) fra bestyrelsen. Der vælges 1 (en) Suppleant til festudvalget.

§11

Generalforsamlingen foretager valg af 2 (to) revisorer samt 1 (en) revisor suppleant, for et tidsrum af 2 (to) år.
Revisorerne reviderer hvert år inden generalforsamlingen brandværnets regnskab.
Der vælges 1 (en) Revisorsuppleant

§12

Generalforsamlingen vælger 2 (to) medlemmer, som repræsenterer værnet i "de 4 foreninger", for et tidsrum
af 2 (to) år.

§13

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar/februar måned.
14 (fjorten) dage før enhver ordinær generalforsamling udsendes en dagsorden til samtlige aktive og æresmedlemmer.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kaptajnen i hænde senest 3 (tre) uger før
generalforsamlingen, og udsendes sammen med dagsordenen.
Forsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst tre fjerdedele af medlemmerne er til stede. Skulle en forsamling
ikke være beslutningsdygtig, indkaldes i løbet af 8 (otte) dage til et nyt møde. Dette møde er beslutningsdygtigt
uanset medlemmernes antal.
Der foretages følgende valg i henhold til §7, §8, §9, §10, §11:
Kun aktive medlemmer har stemmeret.
Beslutninger træffes af generalforsamlingen pr. stemmeseddel eller ved håndsoprækning.
Er stemmerne lige, afgøres valget ved lodtrækning.
Bestyrelsen eller mindst halvdelen af de aktive medlemmer, kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 1 (en) dags varsel.

§14

Ændring af vedtægterne kan ske ved en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling, og kun når 2/3 af de
tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen stemmer for dette.

§15

Nærværende vedtægter ophæver de indtil nu gældende vedtægter for Hellevad frivillige Brandværn.

Ovenstående vedtægter, bestående af 15 paragraffer, er vedtaget ved
Hellevad frivillige brandværns generalforsamling den 29 februar 2008

| ©2011 JF-Design/HFB