Hellevad Frivillige Brandværn

Forsiden | Aabenraa Kommune | Sønderjysk Brandværnsforbund
Alarmer 2019 | Alarmer 2018 | Alarmer 2017 | Alarmer 2016 | Alarmer 2015 | Alarmer 2014 | Ældre alarmer
Fra Indsatser | Fra Kaltenkirchen | Fra Udflugter | Fra Øvelser | Andre billeder |
Historiks Beretning v. Peter Nissen | Historisk Artikel v. Torp Friis Møller |
Danske Beredskaber | Udenlandske Beredskaber |
Førstehjælp | Grundkursus Brand | Funktionskursus Brand | Holdleder Kursus
Bestyrelsen | Redskabsmestre | Festudvalg | Revisorer
Vedtægter | Vedtægter anno 1938
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

HFB - Historisk Artikkel

Hellevad Frivillige Brandværn.

Ved Torp Friis Møller.
Oprindeligt havde man i Hellevad kun det tvungne brandværn, som med sit forhåndenværende brandmateriel og uuddannet mandskab kun kunne gøre en begrænset indsats særligt under større brande. Da der så i 1931 opstod tre pyromanbrande hos følgende: Hellevad Vandmølle, Carsten Carstensen's og Marius Jepsen's gårde, blev man klar over, at der måtte ske en forbedring på området.

Hellevad frivillige brandværn blev så oprettet i 1932, og den 8. februar 1932 holdtes stiftende generalforsamling, hvortil der var mødt 22 mand. Bestyrelsen kom til at bestå af følgende: Fritz Jacobsen blev kaptajn med A. Michler som stedfortræder og sprøjtefører, arkitekt Moesgård blev stigefører og lærer Grau kasserer samt Peter Hansen sekretær. Som stedfortræder for sprøjtefører A. Michler blev valgt Marius Møller, og som stedfortræder for stigefører Moesgård valgtes Andreas Schulz.

Der blev uddelt Beklædningsgenstande såsom hjelme, økser, og stigereb m.m. Trøjer skulle enhver brandmand selv anskaffe, men købmand Hansen tilbød dem til indkøbspris, og Hellevad sogneråd bevilligede 400 kr. til starten. Allerede den 17.3 1932 besluttede man ved et møde hos gæstgiver Jørgen Nielsen at oprette et musikkorps med købmand Schlef fra Hønkys som kapelmester.

I maj 1932 holdt man stiftelsesfest, hvor brandværnet med orkester stillede kl. 6 om morgenen ved kaptajnens bolig. Om eftermiddagen var der optog gennem byen med fuld musik til pladsen foran " Kløver Es", hvor femten musikere fra værnene i Tinglev og Hellevad gav en times underholdning, og derefter marcherede man igen tilbage til Kirkekroen. Om aftenen holdt man fest hos gæstgiver Jørgen Nielsen for foreningens medlemmer med indbudte gæster fra frivillige brandværn i Aabenraa, Tinglev og Løgumkloster. Senere blev Peter Andresen kapelmester for musikkorpset, og i august 1935 fejrede man hans sølvbryllup. Den 17. maj 1935 havde orkestret også deltaget i afsløringen af Mindelunden på Hellevad kirkegård. Det var en smuk og stemningsfuld højtidelighed, hvor orkestret under selve afsløringen spillede:
"Ich hatt einen kameraden".

I 1936 valgtes Andreas Schulz til ny kasserer efter en afstemning, hvor også 5 andre var foreslået.

Fra 20. juli 1936 blev Hellevad brandværn udnævnt til centralbrandværn, og den 17. oktober samme år fik værnet endelig efter lang tids forventning leveret en ny motorsprøjte, som kostede 3500 kr. i bytte med den gamle håndsprøjte. Sprøjten blev betalt af Hellevad og Egvad sogneråd i fællesskab.

På en ekstraordinær generalforsamling 1937 med deltagelse af politi og sogneråd blev oprettet underafdelinger i Klovtoft, Egvad og Horsbyg med slukningspligt i Bedsted, og P. Hansen blev valgt til brandinspektør for begge sogne, og købmand Hans Lassen blev valgt til ny sekretær. Det skabte nogen uro i værnet, og 13 medlemmer indkaldte til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev vedtaget at kaptajn, sprøjtefører og stigefører skulle fratræde straks, og en midlertidig bestyrelse blev indsat indtil den ordinære generalforsamling. Denne blev afholdt i marts 1938, og valgt til sprøjtefører blev Jørgen Nissen og til stigefører jens Groth Christensen. Andr. Schulz fortsatte som kasserer og Hans Lassen som sekretær, og frem over var nu P. Hansen brandinspektør og Fr. ,Jacobsen kaptajn for Hellevad.. I august 1940 fratrådte P. Andresen som kapelmester på grund af sygdom og blev udnævnt til æresmedlem.

I januar 1942 holdt værnet sin 10-års jubilæumsfest, og 15 af medlemmerne fik udleveret deres 10-års tegn. Gennem 10-års perioden havde man haft 17 udrykninger til brande. I de sidste tre år havde man ikke holdt de reglementerede øvelser på grund af, at man måtte spare på brændstof og skåne materiellet og især slangerne under besættelsestiden. Man fik nogle slanger fra det tyske brandværn på Skrydstrup flyveplads, men de var imidlertid ikke meget værd, da tyskerne havde ødelagt dem med syre.

I 1944 døde sprøjteføreren M. Møller, og kaptajnen gennem alle årene Fritz Jacobsen ønskede at fratræde. Ved Generalforsamlingen valgtes som ny kaptajn Peter Hansen og til ny sekretær valgtes Jens Chr. Wollesen. Det kneb efterhånden med at få en lastvogn til rådighed ved udrykning, og ,Jacob Jacobsen stillede nu sin personbil til rådighed som udrykningsvogn, og den fik nu tilladelse til at blive indregistreret til dette formål. Der blev i 1944 to gange inviteret naboværn fra Ravsted og Rødekro til en fodboldkamp, og begge gange vandt Hellevad med 4 - 1 og 6 - 2. Begge gange blev gæsterne modtaget ved bygrænsen, og der blev marcheret med fuld musik gennem byen. Entreen blev anvendt til velgørende formål. Ligeledes var brandværnet fra Hellevad inviteret til en fodboldkamp i Ravsted og vandt 4 - 2. Der optrådte en udmærket dommer iført en høj hat og med vækkeur om halsen, og han brugte brandhornet som fløjte.

I juni 1945 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i anledning af, at 5 af værnets medlemmer var interneret og heriblandt stigeføreren og kassereren samt 1 medlem som var i Tyskland. Efter forslag fra kaptajnen blev alle 6 enstemmigt ekskluderet. Som ny stigefører valgtes Verner Andresen og som kasserer valgtes Knud Danielsen og som redskabsmester valgtes A. Kleis.

I 1947 købtes en ny udrykningsbil for 6500 kr. i Vejle, efter at sognerådene i Hellevad og Egvad havde godkendt handelen. Nu ønskede man et nyt sprøjtehus, idet der ikke var plads i det gamle til det nye materiel. Og det havde såmænd også virket i mange år, og ikke kun som sprøjtehus, men var også brugt som fængsel, når uromagere under markedet i byen trængte til lidt afkøling, og i december holdtes så rejsegilde på det nye sprøjtehus.

I 1947 døde kaptajn Peter Hansen, og som ny kaptajn valgtes Verner Andresen, og Jens Wollesen blev valgt til inspektør. I juli holdtes den 5. fællesøvelse med det frivillige brandværn i Klovtoft, og i august den 6., fælles øvelse med Egvad samt en blindalarmøvelse med Bedsted brandværn.

I februar var der storbrand hos Jørgen Schmidt i Øster Terp, og branden blev bekæmpet med to motorsprøjter fra Hellevad, to fra Løgumkloster og 1 fra Bedsted med i alt 14 strålerør, og efter 5 ½ time var branden slukket, så de to værn kunne tage hjem.

I 1951 brændte forsamlingshuset i Øster Terp, og her skete en katastrofe, idet en mur hvorpå der stod 7 brandmænd pludselig væltede, og 3 brandmænd fra Hellevad måtte på sygehuset mens 1 klarede sig med et besøg hos lægen. Ved generalforsamlingen i 1954 trak Jens Groth Christensen sig tilbage, og Jacob Jacobsen blev valgt i hans sted. I 1957 kunne Hellevad fr. brandværn holde 25-års jubilæum, og 2 medlemmer Jens Groth Christensen og Asmus Nielsen havde været med fra starten. Samme år deltog værnet i indvielsen af fjernsynsstation " Sønderjylland " ved Rangstrup. Ved generalforsamlingen nyvalgtes Arnold Hansen som kasserer. I 1967 nyvalgtes Bent Nielsen som sekretær, og i 1969 nyvalgtes Carsten Carstensen i stedet for Jacob Jacobsen. I 1970 fik værnet en ny brandbil.

Nu var kommunesammenlægningen trådt i kraft og dermed nye regler for brandslukning, der gjorde det lettere at få materiel fra kommunen. Blandt andet var Hellevad så vidt vides det første værn i Sønderjylland, der anskaffede sig en tankvogn. I 1977 knap før han kunne fejre 30 år som brandkaptajn døde Verner Andresen, og han blev afløst af Arne Køhling, der blev en dygtig og afholdt kaptajn indtil hans helbred tvang ham til at holde op i 1988, hvorefter Klaus Jensen blev valgt. Allerede under Arnes ledelse blev der arbejdet med planer om modernisering af brandstationen, og under Klaus Jensens energiske ledelse sammen med stor hjælp fra frivillige, samt administrativ støtte fra brandinspektør Kjeld,Jacobsen, kunne nybyggeriet indvies i 1991.

Omkring 1985 opløstes brandværnsorkestret, og i 1999 blev Hans Hansen ny kaptajn. I dag er Kjeld Rasmussen beredskabschef for hele kommunen, og Klaus Jensen indsatsleder.

Når der ses tilbage på den tid, der er gået siden starten, kan man med beundring se resultatet for det store arbejde der er udført af såvel menige som ledelse, nemlig en moderne brandstation med moderne materiel og veluddannet mandskab.

Oprindeligt var der også et frivilligt brandværn i Klovtoft, og som førnævnt blev det i 1937 underlagt brandværnet i Hellevad. Om brandværnet i Klovtoft har det ikke været mig muligt at finde noget skriftligt, men fhv. borgmester Niels Sørensen, Hellevad har oplyst, at han dengang som meget ung mand var medlem af dette brandværn. Det er dog meget begrænset, hvad han husker om den tid. Dog oplyser han, at værnet aldrig nåede at blive motoriseret, men deres håndkraftsprøjte havde ord for at være den sprøjte af disse, der i lang omkreds gav mest vand. I værnet deltog såvel dansksindede som tysksindede, og kommandoen foregik ofte både på dansk og tysk, og efter kapitulationen skete her ingen udrensning som andre steder, men sammenholdet fungerede uforandret. Niels Sørensen mener dog, at værnet efterhånden langsomt gik i opløsning.

Det er tanken, at der næste år fortsættes med kommunens tre andre brandværn, Egvad, Øster Løgum og Rødekro.

 

 

| ©2011 JF-Design/HFB